Business Card Management

Licencja Mac

Cena: PLN 320
Odeslat e-mail info@penpower.pl
Odeslat fax +48 58 741 74 75

-

Warunki gwarancji

Gwarancja ważna jest na terenie Polski

Gwarancji udziela się na okres 24 m-cy od daty sprzedaży urządzenia. Ujawnione w tym okresie wady materiałowe lub wady wykonania będą usunięte przez udzielającego gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową – zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

Uprawienia i obowiązki z tytułu gwarancji określa ustawa z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. nr 141, poz 1176)

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania i przechowywania urządzenia lub zdarzeń losowych, za które producent ani sprzedawca nie odpowiada.

Nabywca traci wszelkie prawa gwarancyjne w wyniku samowolnych napraw lub przeróbek

Reklamowane urządzenie należy należy przedłożyć  wraz z kartą gwarancyjną lub rachunkiem zakupu w punkcie, w którym zostało nabyte.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI ZNAJDUJĄ SIĘ W KARCIE GWARANCYJNEJ