Business Card Management

Licencja Windows

Cena: PLN 320

angličtina nebo polský software

Odeslat e-mail info@penpower.pl
Odeslat fax +48 58 741 74 75

Licence

Penpower Technology Ltd.

Licenční smlouva pro uživatele softwaru

 

Uživatel obdrží licenci, dále jen Smlouva, na legální používání softwaru, dále jen Software, kterou vydala Penpower Technology Ltd, dále jen Penpower. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této Smlouvy, neinstalujte, nekopírujte nebo nepoužívejte tento Software. Pokud Software používáte znamená to, že souhlasíte s podmínkami této Smlouvy.

  

1. Duševní vlastnictví

 Všechna práva spjatá s duševním vlastnictvím tohoto Softwaru, společně se všemi informacemi, dokumenty a balením Softwaru jsou majetkem firmy Penpower. Všechna práva jsou chráněna platnými právními předpisy.

 

2. Licence uživatele

 Získáváte oprávnění používat tento Software na 1 (jednom) počítači. Software nemůžete používat na jiných zařízeních, pouze na tomto jednom počítači.

  

3. Oprávnění ke kopírování

 Vlastníkem Softwaru a všech souvisejících medií je firma Penpower. Uživatel má licenci k 1 (jedné) kopii Softwaru pro vlastní použití. Pořizování dalších kopií je přísně zakázáno.

 Uživatel nemůže prodávat, pronajímat, demontovat, provádět technické změny, kopírovat, překládat, přizpůsobovat nebo využívat Software nebo získávat zdrojový kód Softwaru jiným způsobem. Nemůže používat Software pro jiné účely, než pro které má licenci v rámci této Smlouvy.

 4. Obchodní uživatelé

 Pokud potřebujete nainstalovat nebo používat Software na více než 1 (jednom) počítači, kontaktujte prosím firmu Penpower nebo našeho obchodního zástupce v Polsku, firmu PARTNER  www.penpower.pl, která Vám pomůže se zakoupením další licence.

5. Odpovědnost

Souhlasíte s uhrazením firmě Penpower všech ušlých zisků, nákladů, dluhů, plateb nebo dalších výdajů (včetně nákladů za právní služby), které vyplývají z porušení Smlouvy. Dále se zavazujete uhradit firmě Penpower výše uvedené ztráty.

6. Omezení záruky

Účinnost tohoto Softwaru je úzce závislá na provozním prostředí a interakci softwaru a hardwaru. Software je zveřejněn a testován Penpower, ale Penpower nemůže provádět testy různých kombinací softwarového a hardwarového připojení. Proto Penpower nemůže slíbit nebo zaručit, že během instalace nebo práce Softwaru nehrozí žádné riziko ztráty nebo poškození jakéhokoliv druhu informací.

Při používání Softwaru si musíte být vědomí všech rizik. Penpower Vám zajistí servisní podporu Softwaru v nejvyšším možném rozsahu povoleném zákonem. Nicméně, Penpower nezaručuje, že Software a informace obsažené v balení neobsahují žádné chyby. Penpower nenese zodpovědnost za škody, přerušení podnikání, ztrátu dat nebo informací libovolného druhu, obchodního či jiného, nároky nebo náklady či následné, nepřímé, náhodné škody nebo za ušlý zisk nebo ztrátu úspor vyplývajících a/anebo souvisejících s používáním Software nebo za škody způsobené možnými chybami v Softwaru.

7. Omezení odpovědnosti a poškození

Výhradní a souhrná odpovědnost společnosti Penpower vyplývající z této Smlouvy bude omezena na kupní cenu původně zaplacenou za Software, pokud k platbě došlo.

Společnost Penpower neručí za případné ztráty, a to navzdory skutečnosti, že si je Penpower vědom možnosti těchto ztrát.

8. Zákaz sublicencování
Je zakázáno udělit licenci pro Software, přiznaný na základě této Smlouvy, nebo udělit sublicenci jiné osobě.

9. Jurisdikce
S ohledem na veškeré spory vzniklé na základě této Smlouvy, Penpower a Vy souhlasíte s tím, že jurisdikcí bude soud první instance v místě sídla společnosti Penpower.

10. Ostatní
V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou právně prohlášena za neplatná, jejich neplatnost nemá vliv na zbývající ustanovení Smlouvy nebo právní vymahatelnost těchto podmínek.

V případě, že Software nemůže být používán za normálních podmínek, vzhledem k jakémukoliv poškození médií (CD/DVD), na kterých je Software dodáván, vymění média Penpower zdarma.

Warunki gwarancji

Wyposażenie

  • skaner
  • USB kabel 
  • WorldCard Software -CD
  • Návod k použití    - Automaticky v angličtině
  • Kalibrace karty
  • Záruční list